اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران

1st International and 5th National Seed Science and Technology Conference of Iran

پوستر اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران

اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه رازی، در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران