دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله، مهر ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله

Second Conference on Seismology and Earthquake Engineering

پوستر دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله

دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه خوارزمی،دانشگاه خوارزمي در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله