اولین کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی در علوم،مهندسی و فناوری های دانشگاهی، خرداد ماه ۱۳۹۶

اولین کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی در علوم،مهندسی و فناوری های دانشگاهی

پوستر اولین کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی در علوم،مهندسی و فناوری های دانشگاهی

اولین کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی در علوم،مهندسی و فناوری های دانشگاهی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی در علوم،مهندسی و فناوری های دانشگاهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی در علوم،مهندسی و فناوری های دانشگاهی