اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ، بهمن ماه ۱۳۸۲

اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

1st Seminar on Environment and Color

اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۲ توسط ،پژوهشكده صنايع رنگ در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ