اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده، مهر ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده

1st National Conference on Sustainable Development of Renewable Natural Resources

اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۳ توسط ،مركز توسعه پايدار علم و صنعت فرزين در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده