کنفرانس ملی توسعه اجتماعی، آذر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی توسعه اجتماعی

National Conference on Social Development

پوستر کنفرانس ملی توسعه اجتماعی

کنفرانس ملی توسعه اجتماعی در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،انجمن جامعه شناسی ایران در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی توسعه اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی توسعه اجتماعی