سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در قلب و عروق، تیر ماه ۱۳۹۷

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در قلب و عروق

The third stem cell symposium, tissue engineering and medical rehabilitation in cardiology

پوستر سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در قلب و عروق

سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در قلب و عروق در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهرانمركز قلب تهران، مركز تحقيقات فناوريهاي نوين قلب و عروق در شهر تهران برگزار گردید.