چهارمین همایش ملی علم و ورزش، اسفند ماه ۸

چهارمین همایش ملی علم و ورزش

4th national congress of science & sport

پوستر چهارمین همایش ملی علم و ورزش

چهارمین همایش ملی علم و ورزش در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علم و ورزش مراجعه فرمایید.


چهارمین همایش ملی علم و ورزش در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علم و ورزش مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی علم و ورزش