چهارمین سمپوزیوم سلول های بنیادی و نانو فناوری بازساختی، اسفند ماه ۱۳۹۷

چهارمین سمپوزیوم سلول های بنیادی و نانو فناوری بازساختی

Fourth Stem Cell Symposium and Nanotechnology Rebuilding

پوستر چهارمین سمپوزیوم سلول های بنیادی و نانو فناوری بازساختی

چهارمین سمپوزیوم سلول های بنیادی و نانو فناوری بازساختی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان،دانشگاه علوم پزشكي زنجان در شهر زنجان برگزار گردید.