سمینار کشوری رویکردهای نوین در توانبخشی افراد آسیب نخاعی، تیر ماه ۱۳۹۸

سمینار کشوری رویکردهای نوین در توانبخشی افراد آسیب نخاعی

advanced methods of spinal cord injury rehabilitation conference

پوستر سمینار کشوری رویکردهای نوین در توانبخشی افراد آسیب نخاعی

سمینار کشوری رویکردهای نوین در توانبخشی افراد آسیب نخاعی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ توسط ،دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز برگزار گردید.