کنفرانس بین المللی علوم فیزیک و ریاضی، شهریور ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی علوم فیزیک و ریاضی

پوستر کنفرانس بین المللی علوم فیزیک و ریاضی

کنفرانس بین المللی علوم فیزیک و ریاضی در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم فیزیک و ریاضی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم فیزیک و ریاضی