کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی، بهمن ماه ۱۳۹۴

کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی

پوستر کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی

کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،گروه پژوهش شركت ايده بازار صنعت سبز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی