اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی"خانواده مسلمان ایرانی"، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی"خانواده مسلمان ایرانی"

The First National Conference on Social and Cultural Issues and Challenges of the "Iranian Muslim Family"

پوستر اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی"خانواده مسلمان ایرانی"

اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی"خانواده مسلمان ایرانی" در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه بیرجند، در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی"خانواده مسلمان ایرانی" مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی"خانواده مسلمان ایرانی"