الکترونیک و فرصت های فرارو، اسفند ماه ۱۳۹۱

الکترونیک و فرصت های فرارو

Future Electronics

الکترونیک و فرصت های فرارو در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید.