همایش ملی توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران:چالش ها و توانمندی ها، اسفند ماه ۱۴۰۰

همایش ملی توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران:چالش ها و توانمندی ها

National conference of social and cultural development in Iran: challenges and capabilities

پوستر همایش ملی توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران:چالش ها و توانمندی ها

همایش ملی توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران:چالش ها و توانمندی ها در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران:چالش ها و توانمندی ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران:چالش ها و توانمندی ها