اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی، فروردین ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی

1st National Conference on Soft Computing and Cognitive Science

پوستر اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی

اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه گنبد کاووس،دانشگاه گنبد كاووس در شهر مینودشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی