سمینار ارزیابی صلاحیت بالینی، بهمن ماه ۱۳۹۵

سمینار ارزیابی صلاحیت بالینی

سمینار ارزیابی صلاحیت بالینی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،مركز مطالعات و آموزش پزشكي تهران با همكاري معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار گردید.