کنگره بهاره قاره ای درماتولوژی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنگره بهاره قاره ای درماتولوژی

Spring Continental Congress of Dermatology

پوستر کنگره بهاره قاره ای درماتولوژی

کنگره بهاره قاره ای درماتولوژی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهرانانجمن متخصصين پوست ايران در شهر تهران برگزار گردید.