اولین سمپوزیوم سلول های بنیادی جنسی و تکنیک های کمک باروری، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین سمپوزیوم سلول های بنیادی جنسی و تکنیک های کمک باروری

The first symposium of sexual stem cells and assisted reproductive techniques

پوستر اولین سمپوزیوم سلول های بنیادی جنسی و تکنیک های کمک باروری

اولین سمپوزیوم سلول های بنیادی جنسی و تکنیک های کمک باروری در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،مركز تحقيقات پزشكي توليد مثل پژوهشگاه رويان در شهر اصفهان برگزار گردید.