سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

3rd Student Conference on Agricultural Machinery Engineering

سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۶ تا ۳۰ فروردین ۱۳۸۶ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی