سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی، فروردین ماه ۱۳۸۶

سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

3rd Student Conference on Agricultural Machinery Engineering

سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۶ توسط ،دانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی