اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، آذر ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

The first national student conference of the Society for Behavioral and Sports Psychology

پوستر اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایرانانجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی