اولین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی، داروسازی وصنایع غذایی، دی ماه ۱۴۰۰

اولین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی، داروسازی وصنایع غذایی

First National Congress of Innovative Approaches in Biology, Pharmacy and Food Industry

پوستر اولین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی، داروسازی وصنایع غذایی

اولین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی، داروسازی وصنایع غذایی در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران،بیمارستان فرهیختگان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی، داروسازی وصنایع غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی، داروسازی وصنایع غذایی