اولین کنگره سایکوانکولوژی ایران، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین کنگره سایکوانکولوژی ایران

Congress s first Saykvankvlvzhy

پوستر اولین کنگره سایکوانکولوژی ایران

اولین کنگره سایکوانکولوژی ایران در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران برگزار گردید.