اولین کنفرانس بین المللی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست

The First International Conference on Sustainable Architecture , Urban Development, Environment

پوستر اولین کنفرانس بین المللی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید.