دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب، مهر ماه ۱۳۸۹

دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

The second national seminar on the status of recycled water and wastewater in water resources management

دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۹ توسط ،مهندسين مشاور سروآب در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب