همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی

Regional Conference on Accounting and Auditing

همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،آموزشكده فني و حرفه اي سما زنجان در شهر زنجان برگزار گردید.