اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش و پرورش عشایری، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش و پرورش عشایری

The first national conference of applied studies in the fields of nomadic education

پوستر اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش و پرورش عشایری

اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش و پرورش عشایری در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۲ توسط ،اداره آموزش و پرورش عشایر استان آذربایجان شرقی مستقر در کلیبر در شهر کلیبر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش و پرورش عشایری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در حوزه های آموزش و پرورش عشایری