اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، آبان ماه ۱۳۸۹

اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product

اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۹ توسط ،مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم