همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار

National conference of the Role of virtual technology park in civic sustain development

همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار