اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی، اسفند ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی

The First National Conference on Research in Teaching English, Translation, and Linguistics

اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی