همایش منطقه ای شیلات و آبزیان

همایش منطقه ای شیلات و آبزیان

Regional Seminar on Fisheries and Aquaculture

همایش منطقه ای شیلات و آبزیان در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در شهر بوشهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای شیلات و آبزیان