همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

Regional Symposium on Applied Fisheries and Environmental Studies

همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست