اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران، تیر ماه ۱۴۰۰

اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران

The 1st International and the 8th National Conference on Rangeland Management in Iran

پوستر اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران

اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن مرتعداری ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران