همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی، آذر ماه ۱۳۹۶

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی

پوستر همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی

همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزش عالي سناباد گلبهار در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی