چهارمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس، اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس

4th national conference on retinopathy in preterm infants

پوستر چهارمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس

چهارمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،انجمن علمی چشم پزشکی ایرانمركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي مشهدكميته كشوري غربالگري نوزادان نارس وزارت بهداشت، گروه چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد , انجمن چشم پزشكي خراسان در شهر مشهد برگزار گردید.