همایش ملی شهر جهانی نقش ارتباطات راهبردی و دیپلماسی شهری در توسعه اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۲

همایش ملی شهر جهانی نقش ارتباطات راهبردی و دیپلماسی شهری در توسعه اجتماعی

همایش ملی شهر جهانی نقش ارتباطات راهبردی و دیپلماسی شهری در توسعه اجتماعی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در شهر تهران برگزار گردید.