اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران، دی ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران

The First Iranian Conference of Rehabilitation Robotics

پوستر اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران

اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و كانون هماهنگي دانش و صنعت توانبخشي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران