اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی

1st National Conference of the role of medicinal plants in Resistive economy

پوستر اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه پیام نور واحد فریدونشهر،دانشگاه پيام نور مركز فريدونشهر در شهر فریدون شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی