کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی، خرداد ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی

International Conference on New Research in Engineering Sciences

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت دانش شباك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی