همایش مدیریت ریسک در صنعت بیمه ، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش مدیریت ریسک در صنعت بیمه

پوستر همایش مدیریت ریسک در صنعت بیمه

همایش مدیریت ریسک در صنعت بیمه در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،بيمه مركزي جمهوري اسلامي، پژوهشكده بيمه در شهر تهران برگزار گردید.