نخستین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست، تیر ماه ۱۳۸۹

نخستین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست

Rubber Recycling and Environment Conference

نخستین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست در تاریخ ۸ تیر ۱۳۸۹ توسط ،مركز تحقيقات صنايع لاستيك ايرانمركز منطقه اي كنوانسيون بازل در شهر تهران برگزار گردید.