اولین کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین

اولین کنفرانس ملی پژوهش در علوم زمین در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.