چهارمین کنگره کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس، تیر ماه 97

چهارمین کنگره کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس

Fourth Congress of Ultrasound in Emergency Medicine

پوستر چهارمین کنگره کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس

چهارمین کنگره کاربرد سونوگرافی در طب اورژانس در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۷ توسط دپارتمان طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر قرچک برگزار گردید.