اولین همایش ملی دیرگداز و کوره، فروردین ماه ۱۳۸۸

اولین همایش ملی دیرگداز و کوره

First National Congress of Refractory

اولین همایش ملی دیرگداز و کوره در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۸۸ توسط پژوهشگاه مواد و انرژی،پژوهشگاه مواد و انرژي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی دیرگداز و کوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی دیرگداز و کوره