اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی، مهر ماه ۱۳۹۲

اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی

The First Regional Conference on Welding Engineering and Inspection

پوستر اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی

اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۲ توسط ،مركز آموزش علمي كاربردي شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي در شهر مشهد برگزار گردید.