اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی، خرداد ماه ۱۳۹۱

اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی

The first regional conference of student innovation in nursing and midwifery

اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر آران و بیدگل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی