اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های الکتریکی هوشمند، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های الکتریکی هوشمند

The first regional conference on new achievements and clear horizons of intelligent electrical networks

پوستر اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های الکتریکی هوشمند

اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های الکتریکی هوشمند در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز در شهر سقز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های الکتریکی هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های الکتریکی هوشمند