نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

The first regional conference on sustainable development of natural resources in the West: Challenges and Solutions

نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور استان لرستان در شهر الشتر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها