نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

The first regional conference on sustainable development of natural resources in the West: Challenges and Solutions

نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور واحد الشتر،دانشگاه پيام نور استان لرستان در شهر الشتر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها